kodeks poslovne etike


KODEKS 

POSLOVNE ETIKE POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 ("Sf. glasnik  RS", br. 47/2019) 

UVODNE ODREDBE

Član 1

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuje osnovne etičke principe i norme profesionalnog ponasanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Član 2

Odredbe Kodeksa su obavezujuće za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti koji posluju na teritoriji Republike Srbije koji pristupe Kodeksu (u daljem tekstu: Posrednik).Posrednik je u obavezi da upozna svoje zaposlene sa  odredbama  Kodeksa,  odgovoran  je  za  poštovanje  odredbi Kodeksa i obavezan je da obezbedi uslove da zaposleni ili lica koja Posrednik  angažuje  da u njegovo ime i za njegov račun obave neki posao, poštuju odredbe Kodeksa.Posrednik se obavezuje da Kodeks učini dostupnim posredstvom svoje internet stranice.

OPŠTA NAČELA

Član 3

Posrednik prihvata obavezu da posluje u skladu sa načelima odgovomosti, istinitosti, transparentnosti, etike, postupanja u dobroj veri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema nalogodavcima, poslovnom okruženju, vlastitim zaposlenima i drugim posrednicima.Usluge posredovanja treba da budu ponuđene na tržištu na društveno odgovoran način.

Član 4

U obavljanju posredničkog posla, Posrednikje obavezan da postupa savesno i pošteno, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sluzbeni glasnik RS", br. 95/13 i 41/18) (u daljem tekstu: Zakon), drugim propisima i dobrim poslovnim običajima, da gradi poverenje štiteci interes nalogodavca i treceg lica, da nastupa nepristrasno u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.Radi postupanja u skladu sa stavom 1. ovog člana, Posrednici se obavezuju da podižu nivo stručnih znanja svojih zaposlenih koji obavljaju poslove posredovanja.

Član 5

Posrednik je obavezan da štiti interese nalogodavca i da ga obaveštava o svim okolnostima značajnim za posao, koje su Posredniku poznate.Posrednikje dužan da prema nalogodavcu postupa sa pažnjom dobrog privrednika.Rad zaposlenog kod Posrednika, ili lica koje je Posrednik angažovao da u njegovo ime i za njegov račun obavi neki posao, smatra se radom Posrednika u smislu odredaba Kodeksa.

Član 6

Posrednik ne sme da koristi zabludu, neinformisanost, nedostatak iskustva ili znanja, kao ni dobru veru nalogodavca radi pribavljanja koristi, niti da zloupotrebi poverenje nalogodavca.

OBAVEZE POSREDNIKA

Član 7

Posrednik je u obavezi da upozori nalogodavca na obavezu zaključenja pisanog ugovora o posredovanju ili nalogu (u daljem tekstu: Ugovor).Sve odredbe Ugovora treba da budu formulisane na jasan i precizan način koji ne ostavlja sumnju u pogledu njihovog smisla i značenja. 

Član 8

Pre zaključenja Ugovora, Posrednik je obavezan da upozna nalogodavca sa opštim uslovima poslovanja i da mu omogući da samostalno odluci o prihvatanju istih i o zaključenju Ugovora.

Član 9

U slučaju oglašavanja nepokretnosti koje su predmet poslovanja u sredstvima javnog informisanja, ili na drugi uobičajen način, Posrednik je dužan da objavi sve podatke propisane Zakonom;

Član 10

Prilikom razgledanja nepokretnosti, Posrednik je dužan je da vodi računa o dogovorenim terminima razgledanja, poštujući interese nalogodavca i trećih lica.Posrednik ne sme upućivati stranke na samostalno razgledanje nepokretnosti bez dogovora sa vlasnikom nepokretnosti.Uspostavljanjem veze između nalogodavca i trećeg lica, radi pregovaranja o pravnom poslu smatra se:-    ako Posrednik neposredno odvede, ili uputi, nalogodavca ili treće lice  u  razgledanje  predmetne nepokretnosti;-    ako Posrednik organizuje susret između nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla.

POSREDNIČKA NAKNADA

Član 11

Pri određivanju visine posredničke naknade, Posrednik je u obavezi  da se pridržava odredaba cenovnika koji čini sastavni deo opštih uslova poslovanja Posrednika.

Član 12

Posrednik je dužan da posebno upozori nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću za koji je posredovao drugi posrednik, duzan je da posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

UNUTRAŠNJI ODNOSI KOD POSREDNIKA

Član 13

Zaposleni kod Posrednika , kao i lica koja Posrednik angažuje da u njegovo ime i za njegov račun obave neki posao, treba da nastoje da promovišu poslovne interese Posrednika za kojeg rade, što podrazumeva čuvanje poverijivih poslovnih informacija, kao i brigu o ugledu i odnosima sa poslovnim partnerima, državnim organima i javnošću.

Član 14

"Zaposleni kod Posrednika, kao i lica koje Posrednik angažuje da u njegovo ime i za njegov račun obavi neki posao, treba da vode računa o profesionalnom nastupu i primerenom izgledu pred strankama, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.Zaposleni kod Posrednika, kao i lice koje Posrednik angažuje da u njegovo ime i za njegov račun obavi nekiposao, dužni su da strankama prezentuju da su angažovani od strane Posrednika.Činjenica angažovanja od strane Posrednika prezentuje se identifikacionom karticom Posrednika o pristupanju Kodeksu poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koju izdaje Privredna komora Srbije.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje identifikacione kartice Posrednika o pristupanju Kodeksuposlovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti bliže se uređuje opštim aktom, koji  donosi Privredna komora Srbije.

Član 15

 Zaposleni kod Posrednika, kao i lica koje Posrednik angažuje da u njegovo ime i za njegov račun obavi neki posao, u obavezi su da se uzdrže od svih postupaka kojima se ugrožavaju poslovni interesi tog Posrednika.

ODNOS PREMA DRUGIM POSREDNICIMA

Član 16

Posrednik je obavezan da se uzdrži od preduzimanja radnji koje bi mogle da štete drugim posrednicima, a posebno:-    iznošenje neistinitih podataka o poslovanju, radi pribavljanja poslova i klijenata;-    odbijanje ili izbegavanje saradnje u posredovanju u prometu i  zakupu  nepokretnosti  sa  drugim  posrednicima;-    odbijanje ili izbegavanje prezentacije nepokretnosti iz sopstvene ponude na zahtev drugog posrednika;-    omalovažavanje drugih posrednika na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i klijenata;-    nerealne procene nepokretnosti radi pribavljanja poslova i klijenata;-    istupanje u sredstvima informisanja sa namerom lične promocije, a na štetu drugih posrednika.

Član 17

Posrednici mogu da urede medusobne odnose posebnim ugovorom.Ukoliko su Posrednik i njegov nalogodavac posredstvom drugog posrednika izvršili pregled nepokretnosti, Posrednik je u obavezi da pregovore u cilju zaključenja ugovora o kupoprodaji/zakupu predmetne nepokretnosti obavi do kraja sa tim posrednikom.Posrednik koji je svom nalogodavcu omogućio pregled nepokretnosti koja je u ponudi drugog posrednika, može da uvrsti predmetnu nepokretnost u svoju ponudu  samo ukoliko mu na standardan način prikupljanja ponuda bude ponuđena ista nepokretnost, uz obavezu pisanog obaveštavanja posrednika posredstvom kojeg je prvi put izvršen pregled predmetne nepokretnosti, u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata od dobijanja ponude. Posrednik koji sa svojim nalogodavcem vrši pregled nepokretnosti posredstvom drugog posrednika, u obavezi je da se uzdrži od nuđenja svojih usluga nalogodavcu tog posrednika.Ukoliko Posrednik započne saradnju sa drugim posrednikom, pa lice angažovano od strane tog posrednika prekine saradnju i time onemogući dalji tok pregovora u cilju zaključenja ugovora o kupoprodaji/zakupu predmetne nepokretnosti, zastupnik Posrednika je u obavezi da o tome u najkraćem roku obavesti zastupnika drugog posrednika.U slucaju da u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata od prijema obaveštenja iz stava 5. ovog člana zastupnik drugog posrednika ne omogući nastavak saradnje, Posrednik ima pravo da preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju zaključenja ugovora o kupoprodaji/zakupu predmetne nepokretnosti posredstvom trećeg posrednika.

PRISTUPANJE KODEKSU

Član 18

Pristupanje Kodeksu vrši se davanjem pisane izjave o tome, na obrascu propisanom Kodeksom. Obrazac izjave o pristupanju Kodeksu je u prilogu Kodeksa i čini njegov sastavni deo.Popunjeni obrazac izjave o pristupanju Kodeksu dostavlja se Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije.

PRAĆENJE  PRIMENE KODEKSA

Član 19

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Grupacija) prati primenu Kodeksa.

Član 20

Odbor Grupacije većinom glasova prisutnih članova formira komisiju za ispitivanje prijava da Posrednik koji je pristupio Kodeksu posluje u suprotnosti sa njegovim odredbama (u daljem tekstu: Komisija).Komisija se obrazuje na period od 2 (dve) godine i ima 5 (pet) članova.

Član 21

Po prijemu prijave da posrednik koji je pristupio Kodeksu posluje u suprotnosti sa njegovim odredbama, predsednik Komisije određuje izvestioca koje ispituje osnovanost prijave. Izvestilac daje kratak prikaz prikupljenih činjenica u vezi navoda iz podnete prijave, nakon čega Komisija donosi odluku. Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova, na sednici.

Član 22

Ukoliko oceni da je učinjena povreda odredaba Kodeksa, Komisija podnosi prijavu za pokretanje postupka tužiocu Suda časti pri Privrednoj komori Srbije, zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u poslovnim odnosima.U slučaju da Komisija oceni da nije došlo do povrede odredaba Kodeksa, Posrednik koji je ukazao na kršenje Kodeksa može neposredno da podnese prijavu o izvršenoj povredi  dobrih  poslovnih  običaja  i  poslovnog morala  tužiocu  Suda časti pri Privrednoj komori Srbije.  

Član 23

Odbor Grupacije je obavezan da prezentuje članovima Odbora pravnosnažnu odluku Suda časti pri Privrednoj komori Srbije kojom je utvrđena povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u vezi sa povredom odredaba Kodeksa.

ZAVRŠNA ODREDBA

Član 24

Ovaj kodeks će se primenjivati po isteku osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


    Obrazac

 IZJAVA  OPRISTUPANJU KODEKSU POSLOVNE ETIKE POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

kojom posrednik PLANETA PROSTOR D.O.O.(puni naziv posrednika) iz  STRAŽILOVSKA 29, 21000 NOVI SAD(ulica, poštanski broj, grad) 

Maticni  broj I 21426466; PIB I 111105008; , Reg. br. (Registar MTTT)  1023

Koga zastupa    ALEKSANDRA  MUSULIN

potvrđuje da pristupa KODEKSU POSLOVNE ETIKE POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI  kojije donela  Skupština  Privredne  komore Srbije dana   2019. godine, kao i da će se pridržavati odredaba Kodeksa prihvatanjem svih prava i obaveza koje iz toga proizlaze.


Datum 01.09.2019
Pregledaj zapamćene nekretnine Zatvori prozor